مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

منسوجات عرفان آگاه از اهمیت مسئولیت های اجتماعی و فوائد آن در اجتماع است. با پشتیبانی از مسائلی فرارو در زمسنه های آموزشی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند و به دنبال رسیدن به اهدافی است که جلب توجه می کنند.

شالوده اصلی پروژه های ما فوائد اجتماعی را ترغیب و ترویج می کند. با این حالت ما می توانیم با پشتیبانی از توسعه شخصی در قبال مسئلیت های اجتماعی می توانیم در توسعه اقتصادی کشور اثر گذار باشیم.

منسوجات عرفان مشهور به رضایتمندی از مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال کارمندان چه از نظر روابط و چه محیطی در تمام زمینه ها میباشد.